23/09/15  Lịch công tác  52
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 6/3/2015 tổng kết công tác T2, triển khai công tác T3 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (20/3/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 25/09/14  Lịch công tác  49
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 3/10/2014 tổng kết công tác T9, triển khai công tác T10 đăng ký thi đua TT và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (17/10/2014)
 23/09/14  Lịch công tác  47
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 8/5/2015 tổng kết công tác T4, triển khai công tác T5 Đánh giá tổng kết chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ. (22/5/2015); Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  52
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 3/4/2015 tổng kết công tác T3, triển khai công tác T4 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (17/4/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  53
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 4/2/2015 tổng kết công tác T1, triển khai công tác T2 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạ 2000 t chuyên môn mới theo tổ (20/2/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  44
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 2/1/2015 tổng kết công tác T12, triển khai công tác T1 và triển khai các chuyên đề GDATGT, GD bảo vệ biển đảo, hải đảo. SHCM mới theo tổ (16/1/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách