23/09/15  Lịch công tác  63
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 6/3/2015 tổng kết công tác T2, triển khai công tác T3 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (20/3/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 25/09/14  Lịch công tác  63
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 3/10/2014 tổng kết công tác T9, triển khai công tác T10 đăng ký thi đua TT và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (17/10/2014)
 23/09/14  Lịch công tác  55
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 2/1/2015 tổng kết công tác T12, triển khai công tác T1 và triển khai các chuyên đề GDATGT, GD bảo vệ biển đảo, hải đảo. SHCM mới theo tổ (16/1/2015). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  59
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 7/11/2014 tổng kết công tác T10, triển khai công tác T11 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo khối (21/11/2014). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  59
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 4/12/2014 tổng kết công tác T11, triển khai công tác T12 và triển khai các chuyên đề. Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ (19/12/2014). Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách
 23/09/14  Lịch công tác  58
1- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: SHCM 8/5/2015 tổng kết công tác T4, triển khai công tác T5 Đánh giá tổng kết chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn mới theo tổ. (22/5/2015); Bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong dạy học. Tổ trưởng phụ trách