Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết
Có tài mà không có đức là con người vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó
Giáo dục có mục đích đánh thức năng lực nhạy cảm, phán đoán đúng đắn, phát triển nhân cách...hãy tìm ra phương pháp cho gíáo viên dạy ít hơn, học sinh hiểu nhiều hơn